ING Thailand

ประกันสุขภาพ

โดยหลักๆแล้วจะมีอยู่ 2 แบบคือ ประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยใน และ ประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยนอก

1.ประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยใน คือจะต้องมีการนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเกินกว่า 6 ชั่วโมง และต้องเป็นความจำเป็นทางการแพทย์ การตรวจสุขภาพทั่วไปไม่สามารถใช้ได้ ยกเว้นการผ่าตัดเล็กบางอย่างซึ่งไม่จำเป็นต้องนอนเกินกว่า 6 ชั่วโมงก็สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ เช่น ผ่าตัดซีสต์เล็กๆ

2.ประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยนอก ก็คือ การเจ็บป่วยทั่วไปเล็กๆน้อยๆ เช่น ปวดหัว เป็นไข้ ท้องเสีย โดยการพบแพทย์ รับยา แล้วกลับบ้าน การซื้อประกันชนิดนี้ไม่สามารถซื้อเดี่ยวๆได้ ต้องซื้อควบร่วมกับประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยในด้วยเท่านั้น

หมายเหตุ ****ประกันสุขภาพของไอเอ็นจีทั้งสองแบบนั้นท่านลูกค้าต้องซื้อร่วมกับประกันชีวิตด้วย*****

อธิบายเพิ่มเติม คือ ถ้าท่านต้องการซื้อประกันแบบผู้ป่วยใน ท่านต้องซื้อ ประกันชีวิต+ประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยใน

ถ้าท่านต้องการซื้อประกันทั้งแบบผู้ป่วยในและนอก ท่านต้องซื้อ ประกันชีวิต+ประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยใน+ผู้ป่วยนอก

ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน (PPO)

* คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล รพ.เอกชนที่ได้รับการแต่งตั้ง และรพ.ของรัฐทุกแห่ง
* ได้รับสิทธิพิเศษในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยไม่ต้องชำระเงินสด

การดูแลในขณะที่เจ็บป่วย ย่อมเป็นภาระและมีค่าใช้จ่ายสูง เพื่อบรรเทาปัญหาและแบ่งเบาภาระของท่านโดยไม่ต้องห่วงถึงค่าใช้จ่ายที่บานปลาย
บริษัท ไอเอ็นจีประกันชีวิต จำกัด ขอเสนอแผนการประกันภัยสุขภาพแบบพีพีโอ ที่ท่านสามารถเลือกแบบที่เหมาะสมกับท่านเอง และคนที่ท่านรัก โดยสามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลเอกชนที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน และกรณีผู้ป่วยนอกตามจำนวนเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินวงเงินผลประโยชน์ที่เลือกไว้

นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน บริษัทฯขอมอบบริการความช่วยเหลือพิเศษ ที่จะสร้างความอุ่นใจให้กับท่านขณะเดินทาง เพื่อทำภาระกิจหรือความสำราญทั้งภายในและต่างประเทศ บริการความช่วยเหลือพิเศษนี้ บริษัทฯได้มอบหมายให้ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเอสโอเอส (International SOS) จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินเป็นผู้ดำเนินการ ท่านสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ทุกวันตลอด 24 ชม. ที่ ศูนย์ฮอตไลน์ SOS โทร. 66(0) 2255-5400 การให้บริการความช่วยเหลือพิเศษเอสโอเอส แบ่งออกเป็น 2 แผนการให้บริการดังนี้

PPOSOS1
สำหรับ PPO3000 และ PPO5000
A บริการให้ความช่วยเหลือด้านการเดินทางและการแพทย์ขณะอยู่ต่างประเทศ
B บริการให้ความช่วยเหลือทางด้านการแพทย์ขณะเดินทางภายในประเทศไทย
PPOSOS2
สำหรับ PPO800 PPO1400 และ PPO2000
B บริการให้ความช่วยเหลือทางด้านการแพทย์ขณะเดินทางภายในประเทศไทย

แผนการให้บริการดังกล่าวจะแสดงบนบัตรแคร์การ์ด ซึ่งขึ้นอยู่กับแผนการประกันภัยสุขภาพของท่าน

ผลประโยชน์ PPO800 PPO1400 PPO2000 PPO3000 PPO5000
1. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 90 วัน)
800 1,400 2,000 3,000 5,000

2. ค่าห้อง ไอ.ซี.ยู. ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 7 วัน นับจำนวนวันรวมกับ ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน)

1,600 2,800 4,000 6,000 10,000
3. ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ (ค่ายา และเวชภัณฑ์ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา การให้โลหิต และพลาสม่า กายภาพบำบัด ค่ารถพยาบาล ฯลฯ)
6,000 15,000 20,000 30,000 40,000
4. ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ
35,000 45,000 55,000 75,000 100,000
5. ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด
3,500 4,500 5,500 7,500 10,000
6. ค่าแพทย์วิสัญญี
3,500 4,500 5,500 7,500 10,000
7. ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและ การตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยนอก ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนหรือหลังในการเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
3,500 3,500 3,500 3,500 4,000
8.ค่าแพทย์ตรวจรักษาต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 90 วัน)
300 600 800 1,000 1,000

9. ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินขณะเป็นผู้ป่วยนอก (เนื่องจากอุบัติเหตุ ภายใน 24 ชั่วโมง)

2,000 3,000 4,000 6,000
10,000
ผลประโยชน์สูงสุดต่อครั้ง 158,100 265,300 359,500 510,500 749,000
เงื่อนไขการรับประกัน

ทุนประกันรวมทุกกรมธรรม์(บาท) ค่าห้อง ค่าอาหารรวมทุกกรมธรรม หมายเหตุ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 200,000 2,000 สำหรับแบบ WN99/90 และ WN90/90 ให้คำนวณทุนประกันเพียง 1 ใน 4 เพื่อคิดเป็นทุนประกันรวม
200,001 ถึง 300,000 3,000
300,001 ถึง 400,000 4,000
มากกว่า 400,000 5,000
 
อายุที่รับประกัน 1 เดือน 1 วัน ถึง 60 ปี วันเกิดสุดท้าย(ต่ออายุได้ถึงอายุ 69 ปี)
  เด็กอายุ 1 เดือน 1 วัน – 5 ปี ซื้อค่าห้อง ค่าอาหาร พีพีโอ รวมทุกกรมธรรม์ได้สูงสุด 2,000 บาท
ต้องซื้อกรมธรรม์หลักแบบใดแบบหนึ่งก่อนจึงซื้อพีพีโอได้ ยกเว้นแบบกำหนดระยะเวลา T15, T10 ,UE10 , UE25/7 และ UE15/5
หากเบี้ยประกันรายปีที่กำลังชำระอยู่รวมกันทุกกรมธรรม์ เกิน 50,000 บาท สามารถซื้อค่าห้อง ค่าอาหาร พีพีโอ รวมทุกกรมธรรม์ได้สูงสุด 5,000 บาท
หากเบี้ยประกันรายปีที่กำลังชำระอยู่รวมกันทุกกรมธรรม์ เกิน 100,000 บาท สามารถซื้อค่าห้อง ค่าอาหาร พีพีโอ รวมทุกกรมธรรม์ได้สูงสุด 10,000 บาท
สามารถเลือกงวดชำระเบี้ยแบบ รายปี ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน หรือรายเดือน
PPO3000 และPPO5000 เพิ่มบริการ PPOSOS1
PPO800, PPO1400 และ PPO2000 เพิ่มบริการ PPOSOS2

 

ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก (OPD)

ได้รับสิทธิพิเศษในการเข้ารับการรักษาผู้ป่วยนอก ในโรงพยาบาลที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยไม่ต้องชำระเงินสด
ผลประโยชน์ กรณีผู้ป่วยนอก OPD600 OPD800 OPD1200

เบิกค่ารักษาได้ไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี ครั้งละ (บาท)

600 800 1,200
เงื่อนไขการรับประกัน

1. เบิกค่ารักษากรณีผู้ป่วยนอกได้ไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี สามารถซื้อได้ครั้งละ 600, 800 หรือ 1,200 บาท รวมทุกกรมธรรม์สูงสุด 1,200 บาท
2. อายุที่รับประกัน 3 ถึง 60 ปี วันเกิดสุดท้าย (ต่ออายุได้ถึง 69ปี)
3. ผู้เอาประกันที่อาศัยหรือทำงานอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ต้องซื้อ OPD ขั้นต่ำครั้งละ 800 บาท
4. เด็กอายุ 3-5 ปี ซื้อได้สูงสุด ครั้งละ 800 บาท
5. ต้องซื้อแบบ พีพีโอ ก่อน จึงซื้อโอพีดีได้
6. ต้องชำระเบี้ยแบบ “รายปี” เท่านั้น

 สนใจซื้อประกันสุขภาพ Click Here

เอกสารนี้จัดทำเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเท่านั้น ข้อกำหนด ความคุ้มครอง และเงื่อนไข จะระบุในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้

ขอขอบพระคุณ เอกสารจากไอเอ็นจีประกันชีวิต

 

ดูแบบประกันอื่นๆ 
Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Advertisements

หมวดหมู่

%d bloggers like this: